Продължаваме публикуването на лекции по темата „Бог и наука“.

В предната лекция научихме, че структурираната вода е основа на живота на нашата планета. Днес ще поговорим за паметта на водата, а също и за петото състояние на материята – информационно-фазовото.

 

Водата като енергоинформационна матрица на живота

 

2. Памет на водата

 bog i nauka 05 1

И така, структурните елементи на водата могат да приемат, да „извличат“ информация от факторите, които им въздействат и да съхраняват информация за особеностите на водната среда.

За пръв път свойството на водата да запомня информационни въздействия е установено експериментално в една лаборатория в Германия през 60-те години на миналия век. Това станало случайно, след като в съд с дестилирана вода попаднала запечатана ампула с отрова и престояла там няколко дни. След като извадили ампулата, бил направен много внимателен химически анализ на водата, в която тя престояла. Анализът показал, че водата е съвсем чиста, не били открити никакви следи от отрова в нея. Но след като дали от тази вода на лабораторните мишки, всички те измрели. Водата възприела смъртоносното свойство на отровата, дори без да е била в контакт с нея. Информацията преминала от отровата във водата, променяйки нейното информационно- фазово състояние. При това преминаването станало на полево ниво. Това е в пълно съгласие с изследванията на Пьотр Петрович Гаряев свързани със способността на живите организми (в частност на генния апарат и молекулите на ДНК) да предават и приемат информация на полево ниво.

Малко по-късно, през 80-те години на миналия век, френският имунолог доктор Жак Бенвенист се опитал за първи път да представи от научна гледна точка въпроса за способността на водата да „помни“. В публикуваната от него статия(1) през 1988 г., авторът представил експериментални резултати, потвърждаващи, че в пределно слаби разтвори на вещества, в които не е останала нито една молекула от даденото вещество след неговото разтваряне, продължават да се проявяват същите биологични механизми, които са характерни за неразреденото вещество. Тази особеност на водата лежи в основата на действието на хомеопатичните препарати, в които почти не се съдържа действащото вещество, но са запаметени неговите свойства. Резултатите от изследванията на Ж.Бенвенист били възприети нееднозначно от научната общественост, защото изисквали преразглеждане на много закони на физиката и химията. По думите на нобеловия лауреат Люка Монтане, застанал в защита на идеите на Бенвенист, неговият проблем бил в това, че ученият гледал далече напред, изпреварвайки времето, в което живее.(2)

Да се опитаме да разгледаме как водата реализира механизма на запаметяване. Колектив от учени под ръководството на С.В.Зенин изучи механизма на водата за запаметяване, който по своята същност е механизъм за взаимодействие на организма с околната среда. В резултат на изследванията било показано и доказано, че това взаимодействие се извършва чрез структуриране на водата. Например водата получава информация от звуково поле. В резултата на това подредбата на елементите в клетката се променя. Това е като при азбуката. Тя има 33 букви. Подреждайки ги, ние можем да кодираме всеки израз и всяка мисъл. А когато произнасяме някоя дума, кодираме фразата посредством звуци. В комбинацията от звуци и букви се съдържа информация. Водата прави същото. В нейната клетка има 40 милиона структурни елемента. Чрез комбиниране на структурните елементи става кодиране на едно или друго въздействие.

След това новата комбинация се предава от една клетка на друга за сметка на комплементарните(взаимнодопълващи се) връзки между кластерите. В резултат на това водата придобива ново качество, преминава в друго информационно-фазово състояние.

Водата, явявайки се своеобразен биокомпютър, приема и запомня външните сигнали на Мирозданието, преустройвайки своята структура. След това предава тази информация на другия компютър – главния мозък на човека, който на свой ред изпраща управляващи команди към организма, пак чрез водата. Та нали водата е среда за всички съставки на кръвта, преминаваща през кръвоносните съдове на мозъка, и тя променя своята кластерна структура под въздействието на слабите електромагнитни полета, генерирани от невроните на мозъка. При това водата може с месеци и години да съхранява вложената в нея информация. По такъв начин било формулирано и самото понятие „енергоинформационно въздействие“. С.В. Зенин смята, че всяко въздействие, което води до промяна на водната среда на човека, е информационно въздействие(3).

 

 

Учение на Владиците на Мъдростта за въздействието

на природата върху хората

 

Учете се да слушате гласовете на природата, учете се да съзерцавате природата. Да пропускате през себе си, през своето съзнание картини от природата около вас.

Когато се намирате в тишина на брега на реката, или край морето, или в гората, или на полето, вие наистина се намирате в Храма Божий. И трябва да изпитвате напълно Божествен трепет пред грижата на Бог за вас. Той е построил за вас най-съвършените Храмове.

И вашето пребиваване сред природата трябва да бъде подобно на посещението в Храм. Благодарете на Бог за всяка минута тишина, когато се намирате в Неговия Храм и изпитвате благоговеен трепет. Защото финият свят не може да се доближи до вас, когато се намирате в градовете или дори в малките селища. Само сред природата, където няма така наречените следи от цивилизацията, можете да се докоснете до високите вибрации на нашият свят.

Възлюбеният Сурия, 10 май 2005 г.

 

 

 

Разкривайки тайната на водата, С.В. Зенин открил в нея отбелязаното по-горе свойство комплементарност, известно на науката от изследванията на ДНК. И предположил, че между тези структури – на водата и ДНК – съществува дълбока еволюционна връзка, само че в обратен порядък – исторически първа е била водата, а вече нейната комплементарност предопределила такава в ДНК.

Но да се върнем към механизма на водата за запаметяване. И така, информацията за комбинирането на структурните елементи на въздействащия фактор се предава по веригата на другите кластери на водната среда. По-нататъшния ход на събитията може да бъде различен.

В случай на обратимо преобразуване, при което последствията от въздействието се оказват временни, информацията не се закрепва, и водната среда се връща в изходното си информационно-фазово сътояние – може да се говори за работа на кратковременната памет на водата.

При необратимо преобразуване, което е предизвикано от продължително по време въздействие, се променя матрицата, в която са подредени структурните елементи в клетката на водата и става преминаване на водата в ново информационно-фазово състояние. В този случай сработва механизма на дълговременната памет.

Откритото свойство на водата да запаметява даде възможност да се разбере, че материален носител и средство за предaване на информация на физическо ниво, на веществено ниво, е водата.

 

 

                                                   3. Петото състояние на материята

 bog i nauka 05 2

Важен резултат от изучаването на запаметяващата способност на водата било откриването на нейното информационно-фазово състояние. Отчитайки, че водата влиза в състава на всичко живо на земята, може да се каже, че информационно-фазовото състояние е характерно за всяко вещество, съществуващо на земята. Водата възприема, съхранява и обменя различни данни с обкръжаващата я среда, проявявайки се като жива, мислеща субстанция. Такива данни са светлината, звука, словото, мисълта, изображенията, всякакви физически полета. Информационната запълненост на водата има първостепенно значение. Това е по-важно, отколкото химическият й състав, отбелязва С.В.Зенин.

Така за първи път било показано и експериментално доказано съществуването на пето състояние на веществотоинформационно-фазово състояние (освен твърдо, течно, газообразно и плазмено).

 

 

Характерни признаци на информационно-фазовото състояние на веществото са: 

  

 1. Наличие на информационни клетки, способни да отразяват и „запомнят“ в своята структура реда на разположение на елементите в структурата на въздействащите фактори;

 2. Препредаване на информация между клетките;

 3. Последващо преобразуване на информационната система и приспособяване към външните фактори на въздействие или дори използване на тези фактори в преобразуваната система;

 

 4. Наличие на информационни нива, всяко от които е способно, според своя строеж, да реагира на напълно определени видове въздействия.

 

Смисълът на информационно-фазовото състояние на водата се състои в това, че пълната информация, постъпваща във водната среда, се съдържа във всяка клетка. А това означава, че водната среда е холографска в основата си, т.к. се подчинява на основния принцип за построяване на една холограма, според който във всяка клетка вода се съдържа информация за цялата холограма, а холограмата като цяло притежава информация за всяка своя елементарна клетка. Това твърдение на С.В.Зенин напълно се съгласува с вече разгледаната от нас теория на Дейвид Бом за холографската Вселена.

 

С.В.Зенин отбелязва, че в днешно време са известни две основни информационни системи, или две информационно-фазови състояния на материята, определящи възникването и съществуването на разумните земни същества. Това е водната среда, като основа за протичане на всички процеси на жизнената дейност, както физиологични, така и интелектуални, и електромагнитния вакуум (физическия вакуум), като средата за съществуване на частиците, от които са съставени известните на човешкото познание обекти. Следователно, цялото наше физическо пространство е среда, състояща се от клетки, способни да предават информация.

 

В пространството се разпространява не информационна вълна, а става верижна реакция по принципа на доминото. Информацията от клетките на водната среда може да се предава по този принцип в клетките на пространството и да се разпространява в него, променяйки в известна степен неговите свойства. Вярно е също така и обратното твърдение. Отчитайки, че човешкият мозък се състои 90% от вода, става разбираема неговата способност да променя структурата на вакуума и по този начин да предава информация през пространството.

Тази хипотеза била многократно доказана експериментално в проблемната лаборатория на С.В.Зенин, една от задачите на която е изучаването на въздействието на хората върху свойствата на водата. Така, работейки с Алан Чумак, С.В.Зенин установил, че същият притежава уникална способност да осъществява екстрасензорно въздействие от разстояние. Затваряли А.Чумак в съседна стая или го молили да въздейства на водата от дома си и винаги в уговорения час той променял проводимостта на водата в лабораторията с една и съща стойност.

Това не е материализация на мисълта, а информационно програмиране. В еволюцията на природата вакуумът и водата станали звена от една информационна верига, защото са подобни по своя строеж. А, както е известно, взаимодействат само подобните структури.

Според Станислав Валентинович,такова взаимодействие на тези две системи – водния и физическия вакуум – позволява да се твърди, че информационните изменения в електромагнитния (физическия) вакуум са непосредствено взаимосвързани с информационните изменения във водната среда на живите организми.

 bog i nauka 05 3

Т.е. космосът – физическият ваккум – избирал измежду земните системи тази среда, която оптимално подхождала по своето структурно състояние на съответната структура на електромагнитния (физическия) вакуум. Информационното взаимодействие на тези две системи съставя основата на информационната система на живота(4).

 

Отчитайки принципа на фракталността (самоподобието на различни нива на размерността), учените логично изказват предположението за съществуването на следващи, по-високи информационно-фазови състояния над нивата на водната среда и физическия вакуум, за съществуването на безкраен ред информационно взаимодействащи помежду си информационно-фазови състояния на материалните системи. Следователно може да се твърди за реални взаимодействия между неограничено количество отдалечени материални обекти.

 

Това, според Станислав Валентинович, означава съществуване на единен „проходен“ информационен канал между материалните системи, по който може да има реално и действено информационното влияние между всеки две произволно избрано точки в нашия свят.

 

Иска ни се приведем изцяло извода, който прави докторът на биологическите науки, кандидатът на философските науки и ръководител на проблемната лаборатория към Федералния Научен Клинико-Експериментален Център на министерството на здравеопазването и социалното развитие на РФ, С.В.Зенин:

 

„Оказва се, че всички материални системи са пронизани с информационна взаимовръзка, и такава наситеност с информационен дух напълно разшифрова съотвестващото разбиране за духа на материята. Отсъствието на какъвто и да е допълнителен материален носител в такъв вид информационно отражение между два основни материални носителя (вода и физически вакуум – М.С.), позволява да се допускат и всякакви скорости за разпространение на информацията, което методологически също е много важно.

 

От естественонаучна позиция може да се твърди, че възниква интересна възможност за реално влизане в информационния канал и получаване на сведения за невероятно отдалечени или просто недостъпни за наблюдение с обикновени средства нива на материалните системи. И най-важното, стига се до излаз за възможно обединение с други разумни светове т.е. за влизане във Вселенската цивилизация.

 

Обаче най-голямото откритие на всички времена, въплътената вековна мечта на човечеството обязателно ще изисква отговор на напълно приемливия въпрос, доколко е готова нашата земна цивилизация за такова сливане, и доколко това ще удовлетвори тези Вселенски представи за космическия разум, които навярно ще бъдат предявени още при първия контакт.

 

Ще се наложи съществено преустройство на живота на Земята, създаването на научно-организирано общество, за да се приведем в съответствие с космическите закони на битието. Едва тогава и ще започне същинската история на човечеството(4)

 

Учение на Владиците на Мъдростта за въздействието

на хората върху обкръжаващия ги свят 

 

Всяко най-фино движение на вашата душа предизвиква неизбежни промени във физическия свят. И ако изпитвате състояния на щастие, любов, умиротворение, вие оказвате влияние на огромни пространства около вас и може би дори на цялата планета. Колкото по-фини са Божествените чувства, които изпитвате, толкова по-голямо въздействие оказвате на обкръжаващия ви физически свят. Това обяснява защо малък брой светци са способни да балансират ситуацията върху цялата планета. 

Негативните чувства и мисли също оказват своето въздействие върху физическия свят. За щастие, поради ниските си вибрации, тези енергии не оказват значително влияние, тъй като се разпространяват на малко разстояние. И ако тези негативни състояния на съзнанието не владееха умовете и сърцата на преобладаващата част от намиращите се във въплъщение индивиди, то тяхното влияние би могло да се пренебрегне.Въпросът е в това, че така нареченото масово съзнание преобладава във вашия свят. На сегашния етап от развитието на човечеството това масово съзнание става опасно за по-нататъшната съдба на света. Затова ви се дават съвети как да се освободите от влиянието на масовото съзнание. 

Единствено като предпочитате да съзерцавате вечността, която се разкрива във вашите сърца, можете да се избавите от негативните енергии, които са доста разпространени във вашето общество.  

Гуан Ин, 29 декември 2011 г. 

 

Необходимо е срочно да се промени курсът на човечеството, свързан с безконтролното и хищническо отношение към природата. Хармонизирането на отношенията с природата ще доведе живота на хората до ново ниво. Защото енергията, която вземате по хищнически начини, в действителност се намира навсякъде. Тя протича през вас. И единствено нивото на вашето съзнание ви пречи да се възползвате от тези видове енергии. 

Когато се хармонизирате и влезете в синхрон със силите на природата, тези сили започват да ви слушат и вие можете да ги управлявате. 

Възлюбеният Иисус демонстрираше управление на енергията в материята. И чудесата, които той показваше, бяха възможни благодарение на неговите вътрешни достижения. 

Разбира се, вашият начин на живот е далеч от съвършенството и вие няма да можете да овладеете четирите космически сили дотогава, докато не приведете в порядък себе си и всичко, което ви обкръжава.

 Повярвайте ми, че на вас не ви трябват толкова механизми и машини, за да съществувате разумно в света. Всичко трябва да бъде организирано много по-разумно, хармонично и просто. 

Kогато не насилвате природата, а влизате във взаимодействие с нея, тогава тази енергия, която се изразходва от вас за преодоляване на естествените процеси, ще ви бъде върната във вид на много открития, които ще ви облекчат живота.

  

Всичко е енергия. Но вие ще можете да се възползвате от тази енергия само тогава, когато достигнете онова ниво на съзнание, което ще ви позволи да взаимодействате с царствата на природата. 

Атина Палада, 14 юни 2010 г.

 

 

Откриването на информационно-фазовото състояние на веществото позволило на С.В.Зенин от позицията на теорията за информацията да даде определение на някои основополагащи понятия.

Самостоятелното съществуване на една саморазвиваща се информационна система е живот. Следователно на определено ниво във всеки предмет и обект съществува живот.

 

Съзнанието е способност на една самостоятелно развиваща се информационна система (живот) да извлича информация от единното информационно пространство. При това С.С.Зенин различава няколко нива на съзнание – безсъзнателно, полусъзнантелно, съзнателно и свръхсъзнание.

Управлението на информационния свят включва две нива. 1-во ниво – абсолютно информационно управление на всичко съществуващо посредством естественото, информационното съдържание за всеобщите свойства и закони на идеалния свят. 2-ро ниво – относително информационно управление на всяка част от материалния свят посредством самостоятелна намеса в действието на информационното ниво на свръхразума.

Според ỳчения това противоречие в двете нива на управление – обективно и субективно, поражда противоречие в здравия смисъл на явленията. Т.е. наличието на разум на Земята обяснява нейните неразумни деяния.

  

Източници: 

 1. Benveniste, E. Dayenas, F. Beauvais, J. Amara et all (30 June 1988). «Human basophil degranulization triggered by very dilute antiserum against IgE». Nature 333: 816-818.

 2. Montagnier, L., Aissa, J. Del Giudice, E., Lavallee, C. Tedeschi, A., G Vitiello, G. DNA Waves and Water, J. Phys. Conf. Ser. 2011; (306) 1:1-10.

3. Зенин С.В. Молекулярная и полевая информационная ретрансляция (МИР-ПИР) как основа энергоинформационных взаимодействий. // Традиционная медицина-2000 / Сб. материалов конгресса. г. Элиста, 27-29 сентября 2000 года. – М.: НПЦ ТМГ МЗ РФ, 2000. – С. 502-503.

4. Уроки. Справочники. Рефераты [Электронный ресурс] / Зенин С.В. Мировоззрение, новая парадигма, открытие духа материи. – Электрон. данн. – Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-318455.html, своб. – Загл. с экрана.

 

Цикълът лекции по темата «Бог и наука» подготови

Докторът на педагогическите науки, професор М.Л. Скуратовская

 

 http://university.sirius-ru.net/etika/bog_i_nauka_05.htm